ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α (ΤΧ) ΦΕΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (σελίδα 5η)

Συνέχεια από την 4η σελίδα.

Το έτος 1975 ιδρύθηκε η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) στο Αεροδρόμιο της Τανάγρας.

Η ΕΑΒ αποτελούσε τότε τον μοναδικό στη χώρα μας φορέα επισκευών και κατασκευών Αεροπορικού

Υλικού. Σχεδιάστηκε και συγκροτήθηκε με σκοπό να καλύπτει σχεδόν το σύνολο των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε εργασίες επιπέδου Εργοστασίου του Αεροπορικού Υλικού αυτών, Α/Φ,  Ε/Π,  Κινητήρων, ηλεκτρονικών και παρελκόμενων. Η ΕΑΒ είχε κατασκευαστές από ξένους οίκους, τους παρακάτω :

Την Lockheed, διά τας ατράκτους και συγκροτήματα Α/Φ-Ε/Π πλην κινητήρων.

Την General Electric, δια τους κινητήρας

Την Westinghouse δια τα ηλεκτρονικά υλικά.

Την Austin  δια τας κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικός εγκαταστάσεις και τον συντονισμό του όλου έργου.

Αι ανάγκαι του Στρατού Ξηράς που θα εκαλύπτοντο από την ΕΑΒ ήταν:

1. ΓενικέςεπιθεωρήσειςΑ/ΦΕ/ΠIRAN (Inspect Repair the Aircraft as Necessary),  PDM              (Programmed Depot Maintenance)

2.             Ανακατασκευαί αεροκινητήρων και συγκροτημάτων Α/Φ -Ε/Π.

3.             Σοβαραί επισκευαί υποστάντων ζημίας εξαρτημάτων Α/Φ-Ε/Π.

4.             Σοβαραί τροποποιήσεις και εκσυγχρονισμοί Α/Φ – Ε/Π.

5.             Διάφοροι ενδεχομένως εργοστασιακαί εργασίαι διά τα λοιπά υλικά (πλην Α/Φ – Ε/Π), ως Π.χ. κατεργασίαι και  επιμεταλλώσεις στροφάλων,   κυλίνδρων,   αξιοποίηση   υλικών   Hawk   (ΧΩΚ),   θερμικαί κατεργασίαι κ.λπ.

Από τις αρχές του 1979 άρχισε να λειτουργεί προοδευτικά η ΕΑΒ και ξεκίνησε η σταδιακή διακοπή των εργασιών του 202 ΚΕΑ. Η ΕΑΒ ήτο ανώνυμος εταιρεία ανήκουσα στο Δημόσιο κατά 80% και στην ΕΤΒΑ κατά 20%. Το Κράτος εκπροσωπείτο υπό των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Εθνικής Αμύνης. Είχε εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (τέσσερα μέλη ορίζοντο υποχρεωτικώς υπό του ΥΕΘΑ).

Είχε κεφάλαιο 300.000.000 δολαρίων ( 1.750.000.000 Δρχ.) Ο καλυμμένος χώρος της ΕΑΒ ήταν 83 στρέμματα. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Εργοστασίου ΕΑΒ ανήρχετο σε 85.000.000 δολάρια και το δυναμικό αυτής ανήρχετο σε 3.000.000 ΕΩ/Έτος, εκ των οποίων 2.000.000 ΕΩ/ Έτος διατίθεντο διά τας ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδος.

Οι Υπουργοί Συντονισμού, Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών συγκρότησαν υπηρεσία ελέγχου της ΕΑΒ με συντετμημένο τίτλο ΥΠΕΑΒ, η οποία υπήγετο υπό τον Αρχηγό ΓΕΑ ( Γενικόν Επιτελείο Αεροπορίας), εκπροσωπούσε το Ελληνικό Δημόσιο και ενεργούσε δια λογαριασμον αυτού εις ότι αφορούσε την εκτέλεση συμβατικών εργασιών υπό της ΕΑΒ. Ουδεμία Δημόσια αρχή, συμπεριλαμβανομένων και των Ενόπλων Δυνάμεων, εκτός της ΥΠΕΑΒ μπορούσε να έχει δοσοληψίες με την ΕΑΒ, εξαιρουμένων των Οργανισμών κοινής ωφελείας και των παντός είδους επιχειρήσεων υπό Κρατικόν Έλεγχο.

Αποστολή της ΥΠΕΑΒ ήταν η παρακολούθηση και εποπτεία των εργασιών της ΕΑΒ, είχε υπαγωγή υπό το Αρχηγείο της Πολεμικής Αεροπορίας με έδρα τον Χολαργό και κατά το λειτουργικό στάδιο υπήγετο Διοικητικώς υπό την 30η ΔΑΥ (Διοίκηση Αεροπορικού Υλικού), με έδρα την Τανάγρα.

Την 16 Δεκεμβρίου 1978 (που ήμουν Ανχης και υπηρετούσα στη ΔΤΧ/ΓΕΣ ) το ΓΕΣ με όρισε πρόεδρο επιτροπής Αξκών η οποία κατόπιν συνεργασίας με την ΥΠΕΑΒ εξετάσαμε το θέμα υποστηρίξεως του Αεροπορικού Υλικού του Στρατού Ξηράς από την ΕΑΒ.

Την 28 Απριλίου 1979 η επιτροπή υπέβαλε στην ιεραρχία του ΓΕΣ, πρακτικό με διαπιστώσεις και προτάσεις οι οποίες έπρεπε να μελετηθούν και να ληφθούν αποφάσεις που θα καθόριζαν τα πλαίσια της συνεργασίας ΓΕΣ – ΓΕΑ (ΥΠΕΑΒ) – ΕΑΒ.

Κατόπιν πολλών συσκέψεων και διαπραγματεύσεων ΓΕΣ – ΓΕΑ (ΥΠΕΑΒ) – ΓΕΑ, το ΓΕΣ αποφάσισε να στείλει στην ΕΑΒ, το έτος 1980, δώδεκα Α/Φ L-21B, έξι Α/Φ U-17A, B, πέντε Ε/Π OH-13H, S και δύο Ε/Π UH-1H, αλλά όταν πληροφορήθηκε το κόστος αξιοποιήσεως τούτων,  που ήταν πολύ  υψηλό και επηρέαζε την συντήρηση των υπολοίπων μέσων του Στρατού Ξηράς, έκανε περικοπές στο πρόγραμμα αυτό και παράλληλα εξουσιοδότησε το 307 ΤΣΥΑΥ μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του να εκτελέσει ένα μέρος του προγράμματος.

Η   πληρωμή   των   εργασιών   συντηρήσεως   Αεροπορικού   υλικού   εγένετο   δια   των  αμοιβαίων λογαριασμών μεταξύ  ΓΕΣ και ΓΕΑ και αξίζει να σημειωθεί ότι, στον αμοιβαίο λογαριασμό του ΓΕΣ οι πιστώσεις για τη  συντήρηση  του  Αεροπορικού  υλικού  προήρχοντο  από  το  σύνολο  των πιστώσεων συντηρήσεως όλων των τεχνικών υλικών του Στρατού Ξηράς.

Το  307   ΤΣΥΑΥ,   κατόπιν προσπαθειών του,  μελέτησε και  επέκτεινε τις δυνατότητες  του  και προγραμμάτιζε για την ΕΑΒ μικρό ποσοστό των αναγκών συντηρήσεως Α/Φ – Ε/Π και συγκροτημάτων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος αλλά και την ανάγκη ότι έπρεπε η  ΕΑΒ να έχει εμπειρία και δυνατότητες να αναλάβει, αν παραστεί ανάγκη, την συντήρηση  όλων των μέσων που χρησιμοποιεί η Αεροπορία Στρατού.

(σημείωση Army Aviator: Το ΑΒ-206, ΕΣ 503 λίγο μετά την παραλαβή τους, στο υπόστεγό του τότε 30υ7 ΤΣΥΑΥ, στο Α/Δ του Στεφανοβικείου. Αξίζει να παρατηρήσουμε τα χαμηλά σκι που »φορά» και που δεν είχαν την δυνατότητα να φέρουν πλωτήρες ανάγκης, άρα δεν είχαν και την δυνατότητα να πετάν πάνω από μεγάλες υδάτινες επιφάνειες. Ένα από τα 15, σήμερα δεν ξέρω πόσα έχουν απομείνει, ίσως 2-3 λιγότερα, λίγο »παρεξηγημένο» αλλά πλήρως αξιόπιστο. Θέλει μαλακούς χειρισμούς και όχι »μπαστουνιές» σαν να πετάς άδειο Huey, κουρσάκι το λέμε γιατί πραγματικά έχει μία πολύ smooth πλεύση. »Έπεξε και έμπλεξε κι’ αυτό στα »παιχνίδια» της πολιτικής ηγεσίας μας που νομίσανε ότι θα έλυνε το πρόβλημα των αεροψεκασμών, χωρίς ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ από τους τότε »ταγούς» μας, αν και η εκπαίδευση του προσωπικού ήταν στα αρχικά της στάδια, τα »έδωσε» ….. Πάντως όσοι από μας έχουν εμπειρία στο μέσον (ώρες δηλαδή και μάλιστα σε αποστολές και όχι ώρες κύκλου), έχουν να πουν τα καλύτερα λόγια.

(σημείωση Army Aviator: Το ΑΒ-206, ΕΣ 510 λίγο μετά την παραλαβή τους, στο υπόστεγό του τότε 307 ΤΣΥΑΥ, στο Α/Δ του Στεφανοβικείου. Αξίζει να παρατηρήσουμε τα ψηλά σκι που »φορά» και που είχαν την δυνατότητα να φέρουν πλωτήρες ανάγκης, άρα είχαν και την δυνατότητα να πετάν πάνω από μεγάλες υδάτινες επιφάνειες. Δώρο σχεδόν άδωρο, λόγω του φτωχού εξοπλισμού που έφερε το Ε/Π σε ραδιοναυτιλιακά όργανα)


Το έτος 1979, η Αεροπορία Στρατού απόκτησε 15 Ε/Π ΑΒ206Β πενταθέσια, της Agusta Bell Ιταλίας με κινητήρα Allison μεγίστης ισχύος 317 HP (ισχύς πλεύσης 290HP).

Τα έτη 1981 και 1982 η Αεροπορία Στρατού απέκτησε πέντε Ε/Π CH-47C (Cargo Helicopter) εκ του εξωτερικού και το 1989 τέσσερα εκ των πέντε Ε/Π CH-47C που είχε παραλάβει εκ του εξωτερικού η Πολεμική Αεροπορία (το πέμπτο είχε τεθεί εκτός ενέργειας). Τα Ε/Π αυτά εκσυγχρονίστηκαν σε Ε/Π CH-47D τα έτη 1993 και 1994.

Τα έτη 2001 και 2002 η Αεροπορία Στρατού απέκτησε άλλα 7 Ε/Π CH-47D και είχε 16 Ε/Π CH-47D μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου 2004 που έγινε το ατύχημα και κατέπεσε εις την θάλασσα το CHINOOK ΕΣ 916 και έμειναν εν χρήσει 15.

Τα Ε/Π CH-47D CHINOOK της BOEING είναι διασκευασμένα για στρατιωτικές αποστολές (ρυμούλκηση και μεταφορά Α/Φ-πυροβόλων κτλ, καθώς και μεταφορά προσωπικού (48 άτομα) και υλικών). Μέγιστο φορτίο 24500kg, ωφέλιμο 12700kg (28000 lbs) με δύο κινητήρες Lycoming ισχύος 4400 SHP (ίππων στον άξονα) ο καθένας, κιβώτιο ισχύος 7533 SHP, χωρητικότης δεξαμενών καυσίμου 3558 liters και μέγιστη αυτονομία 475 χιλιόμετρα.

Το έτος 1995 η Αεροπορία Στρατού απόκτησε 20 Ε/Π ΑΗ-64 APACHE (ΑΠΑΤΣΙ) Τα Ε/Π αυτά έχουν αντί δύο τέσσερις πτέρυγες περιορίζοντας έτσι το θόρυβο κατά την πτήση και έχουν την ικανότητα να πετούν χαμηλά για να μην μπορεί να τα εντοπίσει το RADAR και να εκτοξεύουν αντιαρματικά βλήματα με μεγάλη επιτυχία. Πλεονεκτούν κατά πολύ των αντιαρματικών Ε/Π COBRA που είναι Ε/Π Huey διασκευασμένα και εξοπλισμένα σε μαχητικά.

Την συντήρηση των ΑΠΑΤΣΙ που παραλάβαμε τον πρώτο καιρό την εκτελούσε ομάδα Αμερικανών Τεχνικών οι οποίοι παράλληλα εκπαίδευαν και το προσωπικό του 307 ΤΣΥΑΥ το οποίο τμηματικά ανέλαβε και εκτελεί την συντήρηση των ΑΠΑΤΣΙ κατά πολύ καλό τρόπο.

Σελίδα 5η  συνεχίζεται….στη 6η σελίδα

Comments
5 Σχόλια to “ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α (ΤΧ) ΦΕΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (σελίδα 5η)”
 1. Ο/Η Army Aviator λέει:

  @ panagiotis

  οκ φίλε μας, έγινε η διόρθωση.
  Σε ευχαριστούμε.

  Μου αρέσει!

 2. Ο/Η panagiotis λέει:

  Τα ε/π ΑΒ-206 της Α.Σ. είναι 6 θέσεων. Αυτό είναι λάθος , είναι 5 θέσεων.

  Μου αρέσει!

 3. Ο/Η Δ.ΣΑΜΠΑΝΗΣ λέει:

  Yes, this is the original camo, made by Agusta.

  Μου αρέσει!

 4. Ο/Η nick λέει:

  did these ab-206’s always wear the s.e.a camo?

  Μου αρέσει!

Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] ΣΕΛΙΔΑ 5η Από το 1975 μέχρι και το 1995. […]

  Μου αρέσει!Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2009.

  Δεκέμβριος 2009

  Νοέμβριος 2009

  FOD 2009_11

  Οκτώβριος 2009

  HUMAN FACTOR

  Σεπτέμβριος 2009

  DAZZLERS 1

  Αύγουστος 2009

  dynamic rollover poster greeka

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΜΑΪΟΣ 2009

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

  T/R+TREE = TROUBLE !

  T/R+TREE = TROUBLE !

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2013.

  Ιανουάριος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2013

  ΠΟΣΤΕΡ ΦΕΒ 2013

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2013

  Χωρίς τίτλο2

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Μάϊος 2013

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ002

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Οκτώβριος 2013

  cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf2Hires εδώ

  Νοέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2010.

  Δεκέμβριος 2010


  Νοέμβριος 2010


  Οκτώβριος 2010

  Σεπτέμβριος 2010

  Αύγουστος 2010

  Ιούλιος 2010

  Ιούνιος 2010


  Μάϊος 2010

  Απρίλιος 2010

  Μάρτιος 2010

  Φεβρουάριος 2010

  Ιανουάριος 2010


  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2014.

  Ιανουάριος 2014

  Poster_2014-01Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάρτιος 2014

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

  Απρίλιος 2014

  Χωρίς τίτλο3Hires εδώ

  Μάϊος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2014

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2014

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2014

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2014

  ΠΟΣΤΕΡ ΟΚΤ

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2014

  Poster_2014-12

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2011.

  Δεκέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Νοέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Οκτώβριος 2011

  HiRes εδώ

  Σεπτέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Αύγουστος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούλιος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούνιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάϊος 2011

  HiRes εδώ

  Απρίλιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάρτιος 2011

  HiRes εδώ

  Φεβρουάριος 2011

  HiRes εδώ

  Ιανουάριος 2011

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2015.

  Ιανουάριος 2015

  2015-1 ΠΟΣΤΕΡ1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2015

  2015-2 POSTERHires εδώ

  Μάρτιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Απρίλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάϊος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Αύγουστος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2015

  8415961Hires εδώ

  Νοέμβριος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Δεκέμβριος 2015

  keep-calm-and-have-a-safe-flight-45Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2012.

  Δεκέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2012

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Αύγουστος 2012

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2012

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2012

  Hires εδώ

  Μάιος 2012

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2012

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2012

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2012

  Hires εδώ

  Ιανουάριος 2012

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2016.

  Ιανουάριος 2016

  Poster_2016-1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2016

  2016-2 POSTERHires εδώ

Αρέσει σε %d bloggers: