ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α (ΤΧ) ΦΕΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (σελίδα 4η)

Συνέχεια από την 3η σελίδα

Την 22 Σεπτεμβρίου 1974 ιδρύθηκε – συγκροτήθηκε και οργανώθηκε το 307 Τάγμα Συντηρήσεως Αεροπορικού Υλικού ( 307 Τ.ΣΥ.Α.Υ.) με έδρα το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο του Στεφανοβικείου Μαγνησίας καιετέθηυπόΔιοίκησητηςΔΤΧ/ΔΠΒΣ(Διοίκηση Προκεχωρημένης Βάσεως Συντηρήσεως) (Σημ. Army Aviator: τη σημερινή ΜΕΡΥΠ), με έδρα την Λαμία.

Η περιοχή αυτή προέκυψε από την αποξήρανση της Λίμνης Κάρλας, έχει χώμα υφάλμυρο, ακατάλληλο για δενδροφύτεψη (χιλιάδες δένδρα, όλων των ειδών, που φυτέψαμε ξεράθηκαν), έχει υπερβολική υγρασία που βλάπτει τα Α/Φ και τα Ε/Π και πολύωρη ομίχλη που εμποδίζει την εκπαίδευση.

Παρά τα μειονεκτήματα το ΓΕΣ πιστεύοντας ότι δεν θα ζητηθεί αποζημίωση και θα γλυτώσει οκτώ εκατομμύρια, που απαιτούνταν για την αγορά άλλης ποιο καλής περιοχής στον κάμπο της Λαμίας διέταξε και συγκροτήθηκαν – εγκαταστάθηκαν εκεί η ΣΑΣ, το ΤΕΑΣ ( Σημ. Army Aviator: εννοεί το 1ο ΤΕΑΣ που ήταν και το μόνο τότε) και το 307 ΤΣΥΑΥ.

Η Σχολή Αεροπορίας Στρατού και το 25ο ΣΕΑΣ που εντάχθηκε στο 307 ΤΣΥΑΥ, πριν πάνε στο Στεφανοβίκειο, είχαν προσωρινή έδρα το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Αγρινίου του οποίου οι εγκαταστάσεις συντηρούντο με πιστώσεις του NATO. Εκεί είχαν μετασταθμεύσει εκτάκτως την Μεγάλη Πέμπτη του Πάσχα του έτους 1973, από την κανονική τους έδρα που ήταν το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο στην Πάχη Μεγάρων, διότι η τότε Κυβέρνηση ήθελε να μην θεωρούνται οι παραπάνω Μονάδες ως πρόφαση εμποδίων στον κύριο Ανδρεάδη ο οποίος είχε υπογράψει σύμβαση για την κατασκευή Εργοστασίου Αλουμίνας εις την Πάχη Μεγάρων.

Στο Αεροδρόμιο Στεφανοβικείου είχαν έδρα η ΣΑΣ και το Τάγμα Ε/Π που κρατούσαν το 51% του αριθμού των Α/Φ και Ε/Π και το 30 % του κόστους κτήσεως του Αεροπορικού Υλικού.

Το 307 ΤΣΥΑΥ άρχισε να λειτουργεί εκεί πλήρως από την 1η Οκτωβρίου 1974 με Διοικητή τον Ανχη (ΤΧ) Βασίλειο Φέγγο και Υποδιοικητή τον Τχη (ΤΧ) Αδαμάντιο Αμπατζή. με τον υπ’αριθ. 41-22-74 Πίνακα Οργανώσεως και με αποστολή:

1.Την συντήρηση 3ου και 4ου κλιμακίων των Α/Φ και Ε/Π του Στρατού Ξηράς και των μέσων τηλεπικοινωνίας, οπλισμού και οργάνων αυτών.

2.Την εκπαίδευση 1ου έως και 4ου κλιμακίου του Στρατιωτικού προσωπικού εις την συντήρηση του Αεροπορικού Υλικού, προς επάνδρωση του 307 ΤΣΥΑΥ και των Μονάδων Αεροπορίας Στρατού.


Ονομάστηκε Τάγμα διότι, κατόπιν αποφάσεως του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, ο αρχηγός του ΓΕΣ Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσούμπας είχε εκδώσει Γενική Διαταγή, βάσει της οποίας «οι Διοικηταί Μονάδων Σωμάτων των οποίων η οργάνωση είναι διάφορος των κανονικών τοιούτων (Σύνταγμα – Τάγμα – Λόχος) θα καλούνται Διευθυνταί και όχι Διοικηταί.»

Η Οργάνωση του 307 ΤΣΥΑΥ προβλέπει:

α. Διοίκηση – Επιτελείο (1° – 2° – 3° – 4° Γραφεία).

β. Γραφείο Επιθεωρήσεων και Ποιοτικού Ελέγχου (ΓΕΠΕ).

γ. Λόχο Διοικήσεως στην έδρα του Τάγματος με αποστολή την Διοικητική Μέριμνα του Τάγματος.

δ. 1° Λόχο Επισκευών (1ο ΛΕ) εις την έδρα του Τάγματος με αποστολή τη Τεχνική Υποστήριξη της ΣΑΣ, του 1ου ΤΕΑΣ και του 8ου ΛΑΣ.

ε. 2° Λόχο Επισκευών στο ΣΕΔΕΣ, Θεσσαλονίκη, δια την τεχνική υποστήριξη απάντων των ΛΑΣ (πλην του 8ου ΛΑΣ).

στ. 3° Λόχο Επισκευών στην Πάχη Μεγάρων διά την τεχνική υποστήριξη του εκεί ιδρυθέντος 2ου ΤΕΑΣ το οποίο οργανώθηκε με Ε/Π UH 1H και Ε/Π ΑΒ 205.

ζ. Λόχο Εκπαιδεύσεως στην έδρα του Τάγματος με αποστολή την εκπαίδευση 1ου μέχρι και 4ου κλιμακίου του Στρατιωτικού Προσωπικού συντηρήσεως Α/Φ και Ε/Π.

Κλιμάκιο του 307 ΤΣΥΑΥ (εκτός του Πίνακος Οργανώσεως αλλά με Διαταγή του ΓΕΣ), με έδρα το Στρατόπεδο Βαρύτη, Αθήνα, το οποίο εκτελούσε το έργο προωθήσεως ανταλλακτικών – ειδικών εργαλείων -βιβλιογραφίας κ.λπ. στο 202 ΚΕΑ δια την συντήρηση υπ’ αυτού των Α/Φ και Ε/Π και των συγκροτημάτων τα οποία προωθούντο υπό του 307 ΤΣΥΑΥ, Καθώς επίσης και την εκτέλεση των ατελών εκτελωνισμών και την παραλαβή των υλικών που προορίζονταν για το 307 ΤΣΥΑΥ.

Εις το κλιμάκιο παραχωρήθηκε από την 652 ΑΒΥΠ ένα κτίριο τριών (3) γραφείων και δύο (2) αποθηκών.

Στην Πάχη Μεγάρων στον 3° ΛΕ και στο ΣΕΔΕΣ στον 2° ΛΕ, ανά εν μεταλλικό υπόστεγο όμοιο με αυτά που είναι εις την έδρα του Τάγματος.

Στον Πίνακα Οργανώσεως του 307 ΤΣΥΑΥ είχε προβλεφθεί, έξι (6) Αξιωματικοί να είναι χειρισταί Α/Φ και Ε/Π, όπως προβλέπεται στην αντίστοιχη οργάνωση τεχνικών Μονάδων Α/Φ – Ε/Π του Αμερικανικού Στρατού. Σημειώνω ότι την εποχή εκείνη η Αμερικανική αποστολή (ΜΟΣΒΗΠΕ) διέθετε ειδικό Αξιωματικό συνήθως Ανχη (Ανχη EYVY, αργότερα ΕΥΤΟΝ κ.λπ.), ο οποίος επισκέπτετο πολύ συχνά το 25ο ΛΕΑΣ στην Πάχη Μεγάρων και έδιδε οδηγίες για την καλύτερη οργάνωση συντηρήσεως των Α/Φ και Ε/Π και την εφαρμογή των τροποποιητικών διαταγών ModificationWorkOrder (MWO), TechnicalOrder (TΟ), ServiceBulleting(SB), SupplyManuals (SM), TechnicalBulletins (TB), TechnicalManuals (TM) κ.λπ.

Με Αμερικανικά πρότυπα ο 25ος ΣΕΑΣ συνέταξε καθηκοντολογία ειδικοτήτων ιδιωτικού προσωπικού προοριζομένου δια τα συνεργεία συντηρήσεως Α/Φ και Ε/Π και την υπέβαλε στη ΔΤΧ/ΓΕΣ την 28 Ιουλίου 1969 όπου χρησιμοποιήθηκε και ως βοήθημα συντάξεως της καθηκοντολογίας όλων των ειδικοτήτων του τεχνικού ιδιωτικού προσωπικού.

Το 307 ΤΣΥΑΥ είχε εξουσιοδοτηθεί από το ΓΕΣ και εκτελούσε:

Επιθεωρήσεις 600ωρών πτήσεως των Ε/Π OH-13H και S.

Επιθεωρήσεις1200ωρών πτήσεως των Ε/Π OH-13H και S.

Επιθεωρήσεις PDM (ProgrammedDepotMaintenance επί τωνεκάστοτε προγραμματισμένων διάφορων τύπων Ε/Π.

Συντήρηση των Ραδιοφάρων στα Νησιά του Αιγαίου με τεχνικό προσωπικό του 307 ΤΣΥΑΥ που μεταφερόταν εκεί με Ε/Π 1ου και 2ου ΤΕΑΣ.

Η σελίδα 4η συνεχίζεται….στη 5η σελίδα

Comments
One Response to “ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α (ΤΧ) ΦΕΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (σελίδα 4η)”
Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] ΣΕΛΙΔΑ 4η Συγκρότηση του 307 Τάγματος Συντηρήσεως Αεροπορικού Υλικού ( 307 Τ.ΣΥ.Α.Υ). […]

  Μου αρέσει!Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2009.

  Δεκέμβριος 2009

  Νοέμβριος 2009

  FOD 2009_11

  Οκτώβριος 2009

  HUMAN FACTOR

  Σεπτέμβριος 2009

  DAZZLERS 1

  Αύγουστος 2009

  dynamic rollover poster greeka

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΖΟΣ ΟΣΟ ΦΑΙΝΕΣΑΙ..!!!

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

  ΜΑΪΟΣ 2009

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 12.

  ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

  T/R+TREE = TROUBLE !

  T/R+TREE = TROUBLE !

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2013.

  Ιανουάριος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2013

  ΠΟΣΤΕΡ ΦΕΒ 2013

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2013

  Χωρίς τίτλο2

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Μάϊος 2013

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ002

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2013

  Χωρίς τίτλο

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Οκτώβριος 2013

  cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf2Hires εδώ

  Νοέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2013

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2010.

  Δεκέμβριος 2010


  Νοέμβριος 2010


  Οκτώβριος 2010

  Σεπτέμβριος 2010

  Αύγουστος 2010

  Ιούλιος 2010

  Ιούνιος 2010


  Μάϊος 2010

  Απρίλιος 2010

  Μάρτιος 2010

  Φεβρουάριος 2010

  Ιανουάριος 2010


  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2014.

  Ιανουάριος 2014

  Poster_2014-01Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάρτιος 2014

  Χωρίς τίτλο1Hires εδώ

  Απρίλιος 2014

  Χωρίς τίτλο3Hires εδώ

  Μάϊος 2014

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2014

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2014

  Χωρίς τίτλο2Hires εδώ

  Αύγουστος 2014

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2014

  ΠΟΣΤΕΡ ΟΚΤ

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2014

  Hires εδώ

  Δεκέμβριος 2014

  Poster_2014-12

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2011.

  Δεκέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Νοέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Οκτώβριος 2011

  HiRes εδώ

  Σεπτέμβριος 2011

  HiRes εδώ

  Αύγουστος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούλιος 2011

  HiRes εδώ

  Ιούνιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάϊος 2011

  HiRes εδώ

  Απρίλιος 2011

  HiRes εδώ

  Μάρτιος 2011

  HiRes εδώ

  Φεβρουάριος 2011

  HiRes εδώ

  Ιανουάριος 2011

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2015.

  Ιανουάριος 2015

  2015-1 ΠΟΣΤΕΡ1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2015

  2015-2 POSTERHires εδώ

  Μάρτιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Απρίλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Μάϊος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούνιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Ιούλιος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Αύγουστος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Σεπτέμβριος 2015

  8415961Hires εδώ

  Νοέμβριος 2015

  Χωρίς τίτλοHires εδώ

  Δεκέμβριος 2015

  keep-calm-and-have-a-safe-flight-45Hires εδώ

 • ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2012.

  Δεκέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Νοέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Οκτώβριος 2012

  Hires εδώ

  Σεπτέμβριος 2012

  Hires εδώ

  Αύγουστος 2012

  Hires εδώ

  Ιούλιος 2012

  Hires εδώ

  Ιούνιος 2012

  Hires εδώ

  Μάιος 2012

  Hires εδώ

  Απρίλιος 2012

  Hires εδώ

  Μάρτιος 2012

  Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2012

  Hires εδώ

  Ιανουάριος 2012

  HiRes εδώ

  ΤΑ ΠΟΣΤΕΡ ΤΟΥ 2016.

  Ιανουάριος 2016

  Poster_2016-1Hires εδώ

  Φεβρουάριος 2016

  2016-2 POSTERHires εδώ

Αρέσει σε %d bloggers: